Lấy lại mật khẩu
Sử dụng cho các hệ thống: online.ueh.edu.vn & lms.ueh.edu.vn

  - (Ví dụ: 28/03/1995 (có số 0 trước ngày và tháng nếu ngày và tháng chỉ có 1 chữ số)
  - Nếu sinh viên chỉ có năm sinh thì chỉ nhập năm sinh, ví dụ: 1995)


Trường hợp không lấy lại được mật khẩu, vui lòng liên lạc với Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên.